Stichting De Til en ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 is door de Belastingdienst de status van ANBI aan Stichting De Til toegewezen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Doelstelling:
De Stichting heeft tot doel:

  1. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten van educatieve en recreatieve aard voor jeugd en jongeren binnen de gemeente Leusden;
  2. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten ten behoeve van het welzijnswerk voor alle leeftijdsgroepen binnen de gemeente Leusden;
  3. Het organiseren, coördineren en stimuleren van projecten die de sociale cohesie binnen de gemeente Leusden ten goede komen;
  4. Het werven van fondsen ten behoeve van bovenvermelde activiteiten.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Een eventueel batig saldo bij liquidatie van de Stichting wordt uitsluitend besteed overeenkomstig het doel van de Stichting dan wel uitgekeerd aan een andere algemeen nut beogende instelling.

Statutenwijziging:
Op 3 januari 2013 zijn de statuten van de Stichting R.K. Jeugd- en Jongerenwerk Leusden gewijzigd. De naam is veranderd in Stichting de Til. De hierboven geformuleerde doelstelling is die van Stichting De Til. Tegelijkertijd is opgericht de Beheer en Exploitatie de Til B.V.

De statutenwijziging en de oprichting van de B.V. waren noodzakelijk geworden

  1. Omdat sedert 1976 de werkzaamheden van de Stichting zich geleidelijk aan hadden uitgebreid van uitsluitend jeugd- en jongerenwerk naar werkzaamheden voor alle leeftijdsgroepen.
  2. Omdat op deze manier beter voldaan werd aan de eisen die de fiscus stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting verricht nog uitsluitend werkzaamheden zoals voor een ANBI-instelling bedoeld.

De B.V. regelt de verhuur van de zaalruimten in het gebouw De Til en doet de horeca-exploitatie. Met uitzondering van de verhuur zijn de werkzaamheden van de B.V. btw-plichtig. De werkzaamheden van de Stichting zijn dat niet.

De B.V. is een fiscaal fondsenwervende instelling (ffi) voor de Stichting. Alle aandelen van de B.V. zijn in handen van de Stichting.

Beleidsplan:
Om het doel te realiseren worden door de Stichting diverse activiteiten georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u in het jaarverslag hieronder. De activiteiten worden georganiseerd in het gebouw De Til dat de Stichting van de gemeente Leusden huurt. De Stichting verwerft de benodigde middelen door het vragen van een bijdrage aan de deelnemers van de activiteiten alsmede door het verhuur van de ruimten binnen het gebouw aan maatschappelijke instellingen, verenigingen e.d. alsmede door de horeca-exploitatie binnen het gebouw. In 2013 zijn verhuur en horeca-exploitatie overgenomen door de hierboven genoemde B.V.

Jaarverslagen:

Stichting De Til en ANBI

Algemene informatie
Naam ANBI: Stichting De Til, Leusden
Fiscaalnummer/RSIN: 0052.43.257
Handelsregister KVK nr.: 31039179

Contactgegevens ANBI
Stichting De Til
Hamersveldseweg 30
3833 GR Leusden
Telefoonnummer: 033 494 18 26
E-mail: kantoor@detil.nl
lIBAN: NL19 RABO 0138 8863 50
BIC: RABONL2U