Stichting De Til en ANBI 2019

 

Met ingang van 1 januari 2008 is door de Belastingdienst de status van ANBI aan Stichting De Til toegewezen.

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

 

Algemene informatie

Naam ANBI:                             Stichting De Til, Leusden

Het fiscaalnummer/RSIN is   0052.43.257

Handelsregister KVK nr.         31039179      

 

 

Contactgegevens ANBI

Stichting De Til

Hamersveldseweg 30

3833 GR Leusden

Telefoonnummer : 033 494 18 26

E-mail : kantoor@detil.nl

IBAN : NL19 RABO 0138 8863 50

BIC : RABONL2U

 

Doelstelling:

 

De Stichting heeft tot doel:

 

  1. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten van educatieve en recreatieve aard voor jeugd en jongeren binnen de gemeente Leusden;
  2. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten ten behoeve van het welzijnswerk voor alle leeftijdsgroepen binnen de gemeente Leusden;
  3. Het organiseren, coördineren en stimuleren van projecten die de sociale cohesie binnen de gemeente Leusden ten goede komen;
  4. Het werven van fondsen ten behoeve van bovenvermelde activiteiten.


Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Een eventueel batig saldo bij liquidatie van de Stichting wordt uitsluitend besteed overeenkomstig het doel van de Stichting dan wel uitgekeerd aan een andere algemeen nut beogende instelling.

 

Statutenwijziging:

Op 3 januari 2013 zijn de statuten van de Stichting R.K. Jeugd- en Jongerenwerk Leusden gewijzigd. De naam is veranderd in Stichting de Til. De hierboven geformuleerde doelstelling is die van Stichting De Til. Tegelijkertijd is opgericht de Beheer en Exploitatie de Til B.V.

 

De statutenwijziging en de oprichting van de B.V. waren noodzakelijk geworden

 

Omdat  sedert 1976 de werkzaamheden van de Stichting zich geleidelijk aan hadden uitgebreid van uitsluitend jeugd- en jongerenwerk naar  werkzaamheden voor alle leeftijdsgroepen. 

Omdat op deze manier beter voldaan werd aan de eisen die de fiscus stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

De Stichting verricht nog uitsluitend werkzaamheden zoals voor een ANBI-instelling bedoeld.

 

De B.V. regelt de verhuur van de zaalruimten in het gebouw De Til en doet de horeca-exploitatie. Met uitzondering van de verhuur zijn de werkzaamheden van de B.V.  btw-plichtig. De werkzaamheden van de Stichting zijn dat niet.

 

De B.V. is een fiscaal fondsenwervende instelling (ffi) voor de Stichting. Alle aandelen van de B.V. zijn in handen van de Stichting.

 

Beleidsplan:

Om het doel te realiseren worden door de Stichting diverse activiteiten georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u in het jaarverslag hieronder. De activiteiten worden georganiseerd in het gebouw De Til dat de Stichting van de gemeente Leusden huurt. De Stichting verwerft de benodigde middelen door het vragen van een bijdrage aan de deelnemers van de activiteiten alsmede door het verhuur van de ruimten binnen het gebouw aan maatschappelijke instellingen, verenigingen e.d. alsmede door de horeca-exploitatie binnen het gebouw.  In 2013 zijn verhuur en horeca-exploitatie overgenomen door de hierboven genoemde B.V.

 

Jaarverslag 2019:

De Stichting verricht de werkzaamheden door de enthousiaste inzet van zo’n honderd vrijwillig(st)ers. Onderstaand treft u het overzicht aan van de door de Stichting georganiseerde activiteiten:

 

Daarnaast werd aan 18 instellingen met een sociaal/maatschappelijk karakter incidenteel zaalruimte verhuurd. Overige verhuur vond 14 keer plaats.

 

De bestuurders

De heer A.G.J. van de Belt, voorzitter

Mevrouw H.J.M. van Valkengoed, penningmeester/secretaris

De heer J.B.H. Boersen, algemeen bestuurslid

De heer M.W.  van Dijk, cie lid jeugdactiviteiten

De heer J. Timmerman,  cie lid evenementen

De heer E. Kempers, cie lid huisvesting

Mevrouw T. Verberne, cie lid PR

 

Secretariële ondersteuning wordt verleend door mevrouw M.W.A. van Daatselaar-Smal. Per 31 december 2019 hebben de heer J. Timmerman en mevrouw T. Verberne hun functie neergelegd. De overige bestuursleden hebben besloten om met dit kleinere bestuur verder te gaan. 

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van De Til ontvangen geen beloning voor werkzaamheden die verricht worden uit hoofde van de Stichting. Enkel worden onkosten, die direct voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Stichting, vergoed middels een declaratieformulier. De bestuursleden ontvingen een onkostenvergoeding van maximaal € 1.500 per jaar. Over 2019 is er € 1.500 toegekend per bestuurslid, echter is hiervan € 1.350,- door alle bestuursleden weer terug geschonken aan de Stichting.

 

Jaarrekening 2019

In bijlage treft u de balans per 31 december 2019 en de exploitatierekening over 2019 aan. De exploitatierekening laat een nadelig resultaat zien van  € 15.596,--.

 

Op de jaarrekening is de samenstellingsverklaring afgegeven door Accountantskantoor Van Kempen en Co te Leusden.

 

 

‚Äč

 

 

De voorziening betreft onderhoud e.d. keukenapparatuur.

 

Exploitatierekening over

Hamersveldseweg 30, 3833 GR LEUSDEN | 033 4941826 | info@detil.nl

Hamersveldseweg 30, 3833 GR LEUSDEN

033 4941826 | info@detil.nl

Bel 033 4941826

Mail info@detil.nl